Sydlangeland

Vand tilbage til Søgårds Sø og Mose
Naturprojektet ved Søgård Mose har til formål at udvide og forbedre arealet med natur af typen rigkær og kildevæld. Det gøres ved at genskabe forhold i forhold til lys og fugtighed, som karakteriser naturtyperne. Siden 1800-tallet er der sket en intensiv dræning af sø- og mose-arealerne ved pumpning gennem det tidligere Magleby Nor, som oprindeligt var en lavvandet bugt. Siden 1970’erne har staten opkøbt arealer i området for at genskabe mere natur og der er med tiden blevet genskabt en søflade med mosearealer omkring. Indsatserne i dette projekt er en kombination af rydning og i det omfang det er muligt at dræne endnu mindre i og omkring Søgårds Mose. Der skal desuden sikres en ekstensiv græsningsdrift med dyr, som er robuste og egnede til naturpleje. 

Rigkærene skal reddes
Områderne omkring Søgårds Mose består af en mosaik af naturtyper med eng, mose og vandhuller omkring den genskabte Søgårds Sø. Moserne er særlig værdifulde og indgår i det internationale naturbeskyt­telsesområde ”Natura 2000-område - Syd­fynske Øhav”. De omfatter naturtypen "rigkær", som er en sjælden naturtype, som huser en lang række af Danmarks sjældne og fredede planter, og her lever mange insekter.

Rigkær opstår hvor der fra naturens side tilføres særligt kalkholdigt grundvand under tryk, og typisk opstår de på tidligere kyst- eller søskrænter, hvor grundvandsspejlet står højt.

Potentialet for ”hvas avneknippe –mose” er også til stede, da den sammen med mange af de andre rigkær på Sydlangeland og bl.a. lige nede ved Gulstav Mose. Mosen er karakteriseret ved, at der vokser den specielle, vintergrønne plante ”hvas avneknippe”. Begge mosetyper har behov for afgræsning og mere naturlig hydrologi, hvis de fortsat skal have høj værdi som levested for sjældne planter og dyr.

Sjældne fugle yngler her
I området omkring Søgårds Mose og sø yngler sjældne fuglearter som rørdrum og rørhøg og deres levesteder er under pres i det danske landskab. Mere fugtig og våd natur med græs­sende dyr er med til at genskabe og sikre, at moserne kan fungere som levesteder for arterne. Driften af et vildt naturområde som dette stiller krav til at de græssende dyr er ro­buste, og at driftsformen er ekstensiv, men målrettet de særlige naturtyper, som ska­ber livsgrundlag for en lang række arter.

Som en del af RigKildeLife skal der pumpes mindre vand væk fra arealerne, så der bliver flere egnede yngle- og levesteder for de sjældne fugle.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander
I nogle af vandhullerne lever der padder og krybdyr som spidssnudet frø og stor vandsalamander, men der er mangel på egnede vandhuller, som kan fungere som ynglesteder. Ved genskabelse af mere naturlig hydrologi vil der opstå flere mindre vandflader, som netop opfylder det formål.

Ejerskab
Naturstyrelsen ejer 130 ha af naturområdet ved Søgårds Mose omkranset af de specielle hatbakker Fakkebjerg, Vejlsbjerg, Eskebjerg og Åbjerg. Arealerne udgør en stor del af de samlede statsejede arealer på Sydlangeland.