Svenstrup Kær

Køerne hygger sig i den smukke natur ved Svenstrup Kær
Køerne hygger sig i den smukke natur ved Svenstrup Kær

Naturgenopretning af Svenstrup Kær

I Svenstrup Kær, mellem Lienskrænten og de store klithedearealer, findes et af de vigtigste og mest værdifulde naturområder i Jammerbugt Kommune. Kæret rummer udbredte artsrige rigkær og kildevæld i mosaik med sure og kalkholdige overdrev og en række våde og tørre klitnaturtyper.

Svenstrup Å udspringer af Svenstrup Kær, og er sammen med flere kildevældstilløb, der springer på Lienskrænten eller i skræntens mange erosionsdale, med til at definere Svenstrup Kær som et unikt og smukt naturområde.

 

Naturtilstanden i dag

Rigkærene ligger spredt fordelt i kæret og langs Svenstrup Å, og flere er i en god naturtilstand med mange plantearter som den sjældne orkidé purpur-gøgeurt, der er speciel for landsdelen. Men de fleste rigkær er i dårlig tilstand fordi de er groet til med særligt tagrør og pil. Flere rigkær er også påvirket af enten dræning eller forsumpning. Tidligere var rigkærene mere udbredte, men i takt med at drift i form af høslæt og afgræsning i kæret er blevet mindre, er det store lysåbne kær med græs og urter blevet fortrængt af siv, tagrør og andre høje stauder, og pilekrattene har bredt sig.

Hvis udviklingen skal vendes, og kærets tidligere naturrigdom med udbredte rigkær og en å med god kvalitet skal genskabes, er der brug for en aktiv indsats.

 

Det vil vi

Formålet med projektet ved Svenstrup Kær er at genskabe Svenstrup Kærs tidligere naturrigdom med artsrige lysåbne eng- og mosearealer og Svenstrup Å med kildevældstilløb i god økologisk tilstand.

Vi vil forbedre naturkvaliteten af de eksisterende rigkær og kildevæld, og skabe forudsætninger for at disse naturtyper kan brede sig i kæret. Særligt på delarealer der i dag er tilgroet med pil og tagrør, eller hvor det kalkholdige rene grundvand er drænet væk, er der gode muligheder for at genskabe rigkær og kildevæld med de rette indsatser og naturpleje.

Den økologiske tilstand af Svenstrup Å og særligt kildevældstilløbene fra Fosdalen samt Hødal/Hjuldal vil vi forbedre ved delvis at genslynge vandløbene.

Et samlet projektforløb giver os rigtig gode muligheder for at tænke i helheder, og skabe varige forbedringer i naturen og sætte naturpleje i gang, så resultaterne varer ved på den lange bane.