Avneknippemose

Naturtypen er navngivet efter halvgræssen ”hvas avneknippe”, som der er mange af i naturtypen

  • Avneknippemose findes på fugtige eller våde arealer.
  • Avneknippemose findes oftest ved bredden af småsøer, i moser eller som tilgroningsstadie (succession) i ekstensivt udnyttede enge og kær.
  • Avneknippemose findes fortrinsvis på kalkrig bund.
  • Avneknippemose findes ikke i det det vestlige Jylland men kun i det øvrige Danmark, hvor der er kortlagt 86 ha. I projektet er det målet at sikre pleje af 16 % af naturtypens areal i Danmark, samt at øge arealet med naturtypen med 4,5 ha.

I projektet er Avneknippekose en ”prioriteret naturtype”.