Det vil vi

Vores mål er at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld, og avneknippemoser og skabe forudsætninger for at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000 områderne.

Prognosen for bevaring af rigkær, kildevæld og avneknippemose er i alle projektområder ugunstig.

Projektet skal være med til:

  • at prognosen for bevaring på sigt udvikler sig til gunstig
  • at målsætningen i Natura2000 planerne om at øge arealet med avneknippemose i Tuerne og Gammellung på Sjælland med i alt 4,5 ha indfries.
  • at målsætningen i Natura2000 planerne om at øge arealet med kildevæld i flere projektområder med i alt 7,0 ha indfries
  • at målsætningen i Natura2000 planerne om at øge arealet med rigkær i de fleste projektområder med i alt 75,0 ha indfries.

Der er også en række sårbare og/eller sjældne dyrearter, som skal hjælpes.

Vi vil

  • sikre at stor vandsalamander har steder at yngle.
  • forbedre den spidssnudede frøs muligheder for at finde føde og yngle, så der ved projektets afslutning er en fremgang på 50 % af antal yngleaktive voksne dyr.
  • sikre at naturområdet Vaserne i Nordøst Sjælland fortsat er et af Danmarks bedste og vigtigste yngleområder for lys skivevandkalv og stor kærguldsmed.

Baggrund:
Den Europæiske Union har sat som mål at bevare de mest værdifulde, sjældne og truede arter og levesteder i Europa. Målsætningens formelle ramme er Fugledirektivet og Habitatdirektivet.

Det har været centralt for at gennemføre målsætningen at etablere netværket af Natura 2000 områder.

Habitatdirektivet forpligter medlemsstaterne til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette sjældne og/eller truede naturtyper og arter. I Danmark har Naturstyrelsen for hvert Natura 2000 område udarbejdet Natura 2000 planer med målsætninger og indsatsretningslinjer. Kommunerne skal prøve at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.

Finansiering:
I EU findes tilskudsordningen LIFE-Natur, hvor målet er at bidrage til at beskytte truede arter og levesteder beskrevet i Habitatdirektivet. Danmark fik med Grøn Vækst i 2009 sin første helhedsplan for natur, miljø og landbrug.

LIFE-Natur støtter projektet med 27,8 mio. kr., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) støtter med Grøn Vækst midler projektet med 18,3 mio. kr. og de deltagende kommuner samt Naturstyrelsen Fyn lægger 0,2 mio. kr. i projektet, der har et samlet budget på 46,3 mio. kr.