Det gør vi

De vigtigste aktiviteter i projektet fra 2015 til 31. december 2022 er:

  • Vi vil gå i dialog med lodsejerne, for at finde ud af, hvem der vil være med i projektet
  • Vi vil lave botaniske og hydrologiske forundersøgelser, for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan bevare rigkær og kildevæld
  • Kommunerne udarbejder naturplejeforslag ud fra forundersøgelserne. Forslagene sender vi til berørte lodsejere for at gå i dialog om, hvad der baseret på frivillig deltagelse kan og skal gennemføres.


Der hvor lodsejere og kommunerne er enige, kan naturplejen bestå af:

  • At etablere hensigtsmæssig vandstand, f.eks. ved at fylde op, blokere eller ændre grøfter der dræner eksisterende rigkær, kildevæld og avneknippemoser.
  • At rydde nogle områder helt eller delvist med især tagrør og pilekrat, hvor der er gode muligheder for at forbedre prognosen for bevaring eller genskabe rigkær, kildevæld og avneknippemoser.
  • At afgræsse områder med kreaturer og dermed lave langsigtet naturpleje. Der kan også sættes robuste og langtidsholdbare hegn op til kreaturer.
  • For udvalgte områder kan jordfordeling måske være en mulighed der både tilgodeser lodsejers ønsker om mere sammenhængende områder og projektets mål.

Hvis der er brug for en ekstra indsats for at pleje og genskabe de sjældne, sårbare og truede naturtyper, kan det sættes i gang ved hjælp af projektmidlerne efter forudgående aftale med berørte lodsejere.

Særligt på steder, der i dag er tilgroet med pil og tagrør, eller hvor det kalkholdige rene grundvand er drænet væk, er der gode muligheder for at genskabe rigkær og kildevæld med de rette indsatser og naturpleje.