Vasby Mose og Sengeløse Mose

Unikt naturområde
På Københavns Vestegn ligger – som perler på en snor – et sammenhængende strøg af fredede moser. To af disse moser er Vasby Mose og Sengeløse Mose, der sammen er udpeget til et internationalt beskyttet naturområde - Natura 2000-område. I disse store moser findes Danmarks eneste naturområde med både den fredede melet kodriver og den tueformede halv-græs rust-skæne, side om side med flere fredede orkidearter og en række andre kalkelskende og typiske plantearter for kalkkær, også kaldet rigkær.

Vasby og Sengeløse moser er derfor en hel særligt og værdifuld naturlokalitet, der rummer små, men artsrige rigkær mellem krattilgroede eng- og mosepartier og mere tætte skovbevoksede arealer. Centralt i Vasby Mose gror Danmarks absolut største og levedygtige bestand af den meget sjældne rust-skæne og bestanden er på national plan hel unik. 

Rigkærene skal reddes
Med RigKilde LIFE vil vi sikre, at de små men artsrige rigkær, der ligger spredt og isolerede i moserne ikke helt forsvinder fra vestegnen. Det vil vi gøre ved både at sikre og forbedre de allerede eksisterende rigkær. Men også ved at skabe forudsætninger for at der kan udvikles nye områder med rigkær. Dette vil hjælpe med at sammenkæde, udvide og sprede naturværdierne og sikre gunstige bevaringsforhold for de lysåbne rigkær.

Med baggrund i vores viden om hvor naturværdierne findes, vil vi undersøge om der er den rigtige vandstand i området for at kunne gennemføre naturpleje.

Derudover kan vi fremme den gode naturpleje for området, ved at:

  • Etablere hegning og foretage nødvendig rydning for at indføre/genindføre afgræsning, så vi kan pleje og udvikle naturværdierne
  • Sikre lysindfald til egnede levesteder for stor vandsalamander og spidssnudet frø
  • Skabe spiringsbede for de kalkelskende og lyskrævende planter ved at lave et tørveskrab
  • Tilbyde minikurser til lodsejerne i pleje af naturen f.eks. leslåning

Vi beskytter natur
I Vasby Mose og Sengeløse Mose gør vandforholdene det nogle steder svært at få afgræsset arealerne. I andre områder er driften af arealerne stoppet, og de er groet så meget til i krat og tagrør, at den værdifulde natur er ved at forsvinde.

Der findes stadig værdifulde rigkær af høj kvalitet i både Vasby og Sengeløse moser, men for at disse skal kunne fastholdes, udvikles og brede sig, kræver det en indsats mod nuværende og fremtidige trusler. Det er oplagt at beskytte de naturværdier, vi allerede har i dag, og sikre den nødvendige pleje, der skal til for at fastholde lysåbne naturlokaliteter. Der er også rigtig gode muligheder for at genskabe værdifuld natur gennem naturpleje. I mosejorden kan der gemme sige en slumrende frøpulje af de sjældne og lyselskende planter, som kan vækkes til live ved at pleje naturen.  Netop derfor indgår Vasby Mose og Sengeløse Mose i RigKilde LIFE.

Enestående natur
Vores mål er at sætte en række tiltag i gang, der kan hjælpe den lysåbne natur til at udvikle og brede sig. Det gør vi i nært samarbejde og tæt dialog med lodsejerne. Vi vil herigennem få genskabt en righoldig og unik natur i de to moser med en mosaik af naturtyper og levesteder for både sjældne og almindelige planter og dyr. I praksis vil moserne rumme naturtyper fra lysåbne græsningsarealer, græsningsskov til mere tæt naturskov.

Sådan kan du være med
Vil du som lodsejer eller dyreholder gerne være med til at lade naturen udfolde sig i de to moseområder kan du kontakte Henriette Voigt.

Faktabox:

Natura 2000 området Vasby Mose og Sengeløse Mose er på 109 ha

I LIFE-rigkilde indgår 80 ha af Natura 2000 området.

Der er 57 lodsejere.

Der er i dag 6,62 ha rigkær

Som det eneste sted i landet findes der både melet kodriver og rust-skæne.