Rigkær

Navnet forklarer næsten hvad det er: et kær rigt på arter. Det er et særligt artsrigt plantesamfund på fugtig bund. I god naturtilstand kan det have over 100 plantearter indenfor et lille område.

  • Rigkær er levested for flere sjældne og/eller fredede planter som f.eks. den kødædende vibefedt, maj-gøgeurt, purpur-gøgeurt, sumphullæbe, leverurt, engblomme og eng-troldurt. Hertil kommer en lang række insekter bl.a. flere dagsommerfugle, der er knyttede til og afhængige af rigkærets plantesamfund.
  • Rigkær er en naturtype, der består af moser og enge med konstant vandmættet jordbund med mere eller mindre kalkholdigt grundvand
  • Rigkær forekommer kun, hvor kalkholdigt, rent grundvand når jordoverfladen, og fødes ofte i områder med trykvand eller ved kildevæld.
  • Rigkær er et lysåbent plantesamfund, der er afhængig af drift med høslæt eller afgræsning for ikke at gro til med tagrør og pil, som skygger de mindre græsser og blomsterplanter væk.

Rigkær er i dag en forholdsvis sjælden naturtype, både i projektområderne, på landsplan og i Europa. I det vestlige Jylland er der kortlagt 524 ha rigkær og i det øvrige Danmark 2.378 ha. I projektet er det målet at sikre pleje af 31 % af naturtypens areal i det vestlige Jylland, samt at øge arealet med naturtypen med i alt 75,0 ha (primært i det vestlige Jylland).


Faktabox:

Habitatnaturtyper og prioriterede naturtyper og arter
Habitatnaturtyper: er de naturtyper som i Habitatdirektivet står som i fare for at forsvinde.
Prioriterede naturtyper og arter: er særligt truede på europæisk plan og beskyttelse af dem er særligt prioriteret.   
Prioriterede naturtyper er Kildevæld og Avneknippemose.