Skibsted Fjord

Skibsted Fjord, Brokær og strandengskysten omkring Boddum


Unik naturperle går efter 1. pladsen
Brokær-området er helt unikt i kraft af sine store og sammenhængende arealer med natur. Især er størrelsen, kvaliteten og tætheden af naturtyperne rigkær og kildevæld noget helt særligt for Brokær. Som et af de få steder i landet kan man på en kort gåtur besøge stejle skrænter, rislende kilder, tæt rørsump, sumpede moser, uigennemtrængelig pilekrat og knoldede enge. Området rummer flere naturperler af høj kvalitet.

Brokær er sammen med de udstrakte natur- og engområder omkring Boddum og Skibsted fjord et særligt værdifuldt netværk i Danmark. Her har natur naturen som nabo. Nu går vi efter, at dette helt særlige område får en suveræn 1. plads over naturområder i Danmark.

Læs mere om rigkær og kildevæld her.

De skjulte rigkær og kildevæld skal findes
Selvom området allerede byder på mange flotte rigkær, kan der blandt tagrør og krat findes nye områder med den helt særlige og mangfoldige rigkærs-vegetation. Gemte – og glemte – kildevæld kan igen findes og blive åbne områder for både sollys, insekter og små sjældne planter.

Vi vil undersøge:

  • Hvor naturtyperne findes i området
  • Om særlige arter findes i området
  • Om der er den rigtige vandstand i området – for både naturen og lodsejeren

Derudover kan vi fremme den gode naturpleje i området, ved at;

  • Rydde tilgroede naturarealer
  • Etablere eller forbedre forholdene for afgræsning/pleje af naturarealerne
  • Etablere den rigtige vandstand i området - for både naturen og lodsejeren

Vi vender udviklingen
I Brokær gør vandforholdene det nogle steder svært for kreaturerne at pleje arealerne optimalt. I andre områder er driften af arealerne stoppet og det er groet så meget til, at kreaturerne ikke kan følge med. Det betyder, at den værdifulde natur forsvinder. Ved Boddum og Skibsted fjord ligger små isolerede rigkær og kildevæld langs områdernes skræntfødder. Flere steder er driften af arealerne stoppet, sammenhængen forsvinder og områderne er langsomt ved at blive tabt blandt tagrør og krat.

Der er dog stadig håb. Området har stadig værdifulde naturtyper af høj kvalitet og mange arealer kan igen udvikle sig til naturtypen rigkær. Det giver som udgangspunkt god mening at beskytte det gode vi allerede har og herfra udnytte det potentiale der findes. Netop derfor indgår naturområderne omkring Brokær , Boddum enge og Skibsted enge i RigKilde LIFE.


Læs mere om hvilke aktiviteter, der udføres i RigKilde LIFE.

Læs mere om truslerne (link kommer snart)

En helt særlig prik på landkortet
Vores mål er at sætte en række tiltag igang, der kan hjælpe naturen til at udvide sig og blive af bedre kvalitet.  Arealet med rigkær vil vi gerne øge med 18 ha og kildevæld med 5 ha.

Hvis vi får gennemført RigKilde LIFE vil vi finde Brokær , Boddum enge og Skibsted enge på en suveræn 1. plads over naturområder i Danmark, hvor både størrelse, kvalitet, tæthed, sammenhæng og levedygtighed af de kræsne og særlige naturtyper ikke bliver bedre.

Sådan kan du være med
Vil du som lodsejer eller dyreholder gerne være med til at lade naturen udfolde sig i området omkring Dover kil, Boddum enge og Skibsted enge kan du kontakte os.

Har du et lille særligt naturområde som trænger til en kærlig plejehånd kan du låne vores naturplejetrailer (link kommer snart).