Gammellung og Tuerne

Områderne omkring Gammellung og Tuerne i Faxe Kommune er nogle af de største områder med sjælden natur i Faxe Kommune. Områderne hænger sammen med et større moseområde i tilknytning til Holmegårds Mose, der er Sjællands største højmose. Hele området var fra istiden lavvandede søer, men de er gradvist udtørrede og er i dag en mosaik af moser, skovsumpe og tidvist våde enge. Mange sjældne dyr og planter holder til i dette unikke område, hvor man kan finde orkideer og den meget sjældne halvgræs hvas avneknippe. Man kan også være heldig at se og høre traner om sommeren, ligesom havørnen fra tid til anden søger føde over de åbne mose- og engflader.

Naturen er i ubalance
Den menneskelige påvirkning af naturen gennem tiden har gjort, at mange af de dyr, der har været med til at holde naturen i balance er udryddet. Det er dyr som bison, elg, vildsvin og urokse, der sørgede for, at der var ”huller” i vegetationen, hvor sollyset kunne trænge helt ned til jordoverfladen og give liv til de små urter, der i dag er ved at forsvinde fra vores natur. Uden disse store græssere bliver områder, der tidligere var åbne enge og moser langsomt mere og mere tilgroede med høje urter og træer som pil, birk og el. Vores øgede forbrug af især kunstgødning og afbrænding af fossile brændstoffer er med til at forstærke problemet med de manglende dyr, da de store urter og træerne har en fordel af den større mængde af næring i jorden.

Vi vender udviklingen
For at genoprette den tidligere balance må vi fjerne noget af den høje vegetation, der er i områderne. De hidtidige græssende dyr vil vi erstatte med køer, der laver den samme påvirkning på vegetationen, som de tidligere tiders vilde planteædere.

Med tiden forventer vi, at de nu sjældne dyr og planter vil blive mere talrige og udvikle sunde, levedygtige bestande i området. Jægeren får flere individer og flere jagtbare arter i sit område i takt med at fødegrundlaget for disse stiger. Fuglekiggeren får flere fuglearter at se, fordi der bliver flere, og fordi man kan se længere. Hundelufteren, vandreren og motionisten vil også få en endnu større naturoplevelse end tidligere.

Samarbejde med lodsejere
Faxe Kommune gennemfører projektet i tæt samarbejde med de private lodsejere. Kommunen forestår alt arbejdet med plejen, så lodsejerne ikke får nogle omkostninger forbundet med projektet. De låner blot deres område til kommunen, som så med hjælp fra EU’s LIFE-program gennemfører de nødvendige tiltag. Lodsejerne har ingen indskrænkninger i deres rådighedsret over arealerne, udover hvad der naturligt følger i den periode om sommeren, hvor køer skal afgræsse områderne.