Tidvis våd eng og strandenge

Tidvis våd eng er et næringsfattigt græs og urtesamfund på tidvis fugtige, våde eller oversvømmede arealer.

  • Tidvis våd eng er for fugtig til at være overdrev og for tør til at være mose eller kær.
  • Tidvis våd eng er ofte ganske tørre om sommeren men til gengæld vanddækkede ved vinterens afslutning og forårets begyndelse.
  • Tidvis våd eng forekommer forholdsvis få steder. I Danmark er der kortlagt 2.388 ha.

Strandeng

  • Strandeng er enge som jævnligt eller en gang imellem ved vinterstorme oversvømmes af saltvand.
  • Strandeng er karakteriseret ved at vegetationen er salttålende – græsser og urter.
  • Strandeng findes typisk hvor kysten er beskytte mod væsentlig bølgepåvirkning og deraf følgende erosion.

Strandeng er Danmarks mest udbredte habitatnaturtype, idet der i Danmark er kortlagt 28.326 ha.