Hellerød Kær på Thyholm

En botanisk perle i et guldalderlandskab
Hellerød Kær er et sjældent ekstremrigkær i Struer Kommune. For 10 år siden var den sjældne flora ved at blive kvalt i pilekrat og høje tagrør. Kærets floraliste med 150 arter, heriblandt sjældne og karakteristiske rigkærsplanter som sump-hullæbe, vild hør, leverurt, hjertegræs, kødfarvet gøgeurt, maj gøgeurt mfl. var dermed truet. I 1950’erne blev kæret afgræsset, og der blev høstet rør, men kæret havde i årtier ligget urørt, og stor biodiversitet var ved at gå tabt.

Hellerød Kær ligner et sandt guldaldermaleri. Kæret ligger smukt i et karakteristisk Limfjordslandskab med skrænter og smeltevandsslugter, der omgiver et lavtliggende marint forland, præget af trykvandsdominerede moser. Udover rigkær findes også kildevæld, fattigkær, rørsump, strandeng og på de tørre skrænter hede og overdrev.

God natur skaber vi sammen
Kærets lodsejere dannede i 2005 Hellerød Kær Naturplejeforening og i samarbejde med amt og kommune blev der igangsat pleje. Pilekrat blev ryddet, rør høstet og der kom kreaturer i kæret. I 2012 lånte Hellerød Kær Naturplejeforening 5 galloway køer af kommunen. Det er i dag blevet til en flok på 30 galloway dyr, som græsser i kæret om sommeren og holder naturen lysåben. Det er ved fælles hjælp lykkedes, at få genskabt en god naturtilstand i kæret.

 Hellerød Kær er et godt eksempel på, hvordan vi sammen skaber og vedligeholder vores fælles natur til glæde for både lokale og turister.

”Søkøer” i kæret
Der er områder i Hellerød Kær, som er meget våde. I 1950érne blev kærets mange grøblerender vedligeholdte. Det sker ikke i dag, og kæret sumper mere og mere til, da næringsrigt overfladevand tilbageholdes. Kærets særlige plantesamfund påvirkes hermed negativt.
Det er også meget vanskeligt at afgræsse Hellerød kær. Kreaturerne har vænnet sig til, at de visse steder synker dybt i, men der er steder i kæret, hvor kreaturerne ikke kan færdes – særligt kalvene har svært ved at færdes i kæret.

I Life projektet er det et mål, at etablere den rigtige vandstand i området - for både naturen og lodsejeren. Det vil evt. indebære at grøfter skal ændres og oprenses. Og muligvis skal tidligere tiders grøblerender reetableres.

Kærets naturværdi skal sikres og ses
Kærets unikke plantesamfund skal sikres. Life projektet skal derfor være med til at understøtte afgræsningen i tæt dialog og samarbejde med lodsejere. et er også vigtigt, at skolebørn, de lokale og besøgende har mulighed for at opleve kæret. Derfor er formidling også en vigtig del af life-projektet.

 Læs mere om hvilke aktiviteter, der udføres i RigKilde LIFE.

Læs mere om truslerne.

Sådan kan du være med
Vil du som lodsejer gerne være med til at lade naturen udfolde sig i området omkring Hellerød Kær kan du kontakte Tina Pedersen på tvm@struer.dk eller tlf. 9684 8457

 

Faktabox:
  • Antal ha: ca. 40 ha
  • Antal lodsejere: 25
  • Antal ha rigkær: 14,6 ha
  • Antal ha kildevæld: vides ikke endnu
  • Natura 2000 område: N28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”
  • Særligt for projektområdet: Er den meget høje biodiversitet
  • Aktuelt: Hellerød Kær Naturplejeforening har fået 15. junifondens naturpris på 150 000 kr på grund af foreningens store arbejde med naturpleje.
  • Projektejer: Tina Pedersen for Struer Kommune