Vejlerne

BFN fotosafari besøger Lund Fjord lørda den 7. oktober 2018
BFN fotosafari besøger Lund Fjord lørda den 7. oktober 2018
Idylliske omgivelser for vores køer
Idylliske omgivelser for vores køer

Et slaraffenland
Vejlerne er kendt som Nordens største fuglereservat, hvor tusindvis af særlige og sjældne fugle boltrer sig i uendelige rørskove og vidtstrakte lavvandede vådområder. Derudover gemmer der sig mellem rørskovene og de flade enge også små områder med en særlig og sjælden plantesammensætning. Især langs de gamle fjordskrænter, ofte i overgangen mellem agerland og reservat, findes rigkærene som små livsgivende oaser.

 Vejlerne er et enestående naturområde af både national og international betydning. Sammen med klit- og skovområderne syd for Bulbjerg udgør Vejlerne et sjældent stort og sammenhængende naturområde. Her forbindes fjord og hav af et natur-slaraffenland for både ornitologen, botanikeren og den almindelige naturinteresserede.

Læs om rigkær og kildevæld her.

Kræsne med høje krav
Fælles for de sjældne fugle i Vejlerne og de artsrige rigkærssamfund er, at begge stiller store krav til deres levested. Især betyder vegetationshøjde, tilgroningsgrad og vandstand meget for, om fuglene slår sig ned eller om rigkæret står i fuldt flor. Med RigKilde LIFE vil vi skabe forudsætningerne for, at rigkærene kan udvikle og brede sig, og samtidig blive endnu bedre levesteder for områdets fugle. 

Vi vil undersøge:

  • Hvor naturtyperne findes i området
  • Om særlige arter findes i området
  • Om der er den rigtige vandstand i området – for både naturen og lodsejeren

 
Derudover kan vi fremme den gode naturpleje i området, ved at;

  • Rydde tilgroede naturarealer
  • Etablere eller forbedre forholdene for afgræsning/pleje af naturarealerne
  • Etablere den rigtige vandstand i området - for både naturen og lodsejeren
  • Genskabe åbne vandflader

 
Her kan du læse mere om hvilke aktiviteter, der udføres i RigKilde LIFE.

Vi vender udviklingen
Afstanden mellem rigkærene i Vejlerne bliver større, men også størrelsen og kvaliteten af dem forringes. Især er det en uhensigtsmæssig vandstand og manglende drift på arealerne, der giver den karakteristiske naturtype udfordringer. Mange af Vejlernes rigkær findes i dag som små trængte og tilgroede naturområder i kanten af reservatet. 

Vejlerne er imidlertid et område, hvor naturværdierne stadig findes i store portioner. Interessen og anerkendelsen af områdets naturværdier er stort både nationalt og internationalt. Derfor indgår Vejlerne i RigKilde LIFE.

Overskrift
Vores mål er at øge arealet med rigkær i Vejlerne med 30 ha og at forbedre en række levesteder for områdets fugle. Både rigkær og fugle får bedre betingelser, når vi etablerer flere arealer, hvor der findes en hensigtsmæssig vandstand, ekstensiv drift eller hvor vegetationen ikke får lov at blive for høj.

Hvis vi får gennemført RigKilde LIFE vil Vejlerne foruden et talrigt og helt særligt fugleliv også byde på talrige og særlige rigkærsområder i fremtiden. Så hvis fuglene enkelte dage ikke lader sig vise, kan Vejlerne stadig besøges og nationale sjældenheder alligevel findes – dog bare af de blomstrende af slagsen.

Sådan kan du være med
Vil du som lodsejer eller dyreholder gerne være med til at lade naturen udfolde sig i området omkring Vejlerne kan du kontakte os.                  

Har du et lille særligt naturområde som trænger til en kærlig plejehånd kan du låne vores naturplejetrailer (link kommer snart).