Hvidbjerg Å

Hvidbjerg å, Nørhå Sø, Ovesø, og Ørum Sø - som perler på en snor
Hvidbjerg Å er åen, der forbinder Sydthys store og flotte søer; Nørhå sø, Ove sø og Ørum sø. Åen skaber en særlig sammenhæng mellem de enkelte søer og deres omkringliggende rørskove, fugtige moser, græsenge og småsøer. Gennem ådalen og langs søernes bredder er mange små vældområder og partier med naturtypen rigkær. Især langs den østlige bred af Ove sø samt den nordlige bred af Ørum Sø, kan man finde særligt fine rigkær med mange sjældne og karakteristiske arter.

Hvidbjerg Å er derfor et unikt å-løb, hvor små, men artsrige rigkær ligger som perler på en snor mellem tørre og fugtige enge, små vandsalamander-søer og mere almindelige græsarealer. Her findes en af Thys mest enestående å-strækninger, hvor man under en pause på kanoturen kan finde flere arter af orkideer, den flotte orangemavede salamanderart, stor vandsalamander og den sjældne spidssnudet frø.


Rigkærne skal reddes
Med RigKilde LIFE vil vi sikre, at perlerækken af artsrige rigkær langs å-systemet ikke brydes. Det vil vi gøre ved både at sikre og forbedre de eksisterende rigkær, men også ved at skabe forudsætningerne for, at nye områder med rigkær kan udvikle sig. Derudover ønsker vi at forbedre yngle- og leveforholdene for spidssnudet frø og stor vandsalamander.

 Vi vil undersøge:

  • Hvor naturtyperne findes i området
  • Om særlige arter findes i området
  • Om der er den rigtige vandstand i området – for både naturen og lodsejeren

 
Derudover kan vi fremme den gode naturpleje i området, ved at;

  • Rydde tilgroede naturarealer
  • Etablere eller forbedre forholdene for afgræsning/pleje af naturarealerne
  • Etablere den rigtige vandstand i området - for både naturen og lodsejeren
  • Genskabe åbne vandflader


Vi vender udviklingen
Trods Hvidbjerg Å’s udtrækning og med indslaget af områdets største søer, omfatter og indeholder å-systemet et forholdsvist lille naturareal. Mange af de særlige naturområder i ådalen og langs søernes bredder har landbrugsarealer som nærmeste nabo. Næringsstoffer fra luft og tilløbende overfladevand finder ind på naturområderne. Det bevirker at rigkærene med tiden forsvinder og at stor vandsalamander uddør i området.

Der findes, som nævnt, stadig værdifulde rigkær langs å-systemet, men for at disse skal kunne bestå, udvikle og brede sig, kræver det en indsats mod nuværende og fremtidige trusler. Det giver som udgangspunkt god mening at beskytte det gode vi allerede har og herfra udnytte det potentiale, der findes. Netop derfor indgår Nørhå Sø, Ovesø, Hvidbjerg Å og Ørum Sø i RigKilde LIFE.

Læs mere om hvilke aktiviteter, der udføres i RigKilde LIFE.

Et enestående Å-system
Vores mål er at øge arealet med rigkær med 5 ha langs Å-systemet og søernes bredder. Med de rigtige vandforhold og nye rene vandhuller vil vi skabe bedre yngle- og leveforhold for både spidssnudet frø og stor vandsalamander. Vi håber at de små padder vil finde sig til rette og blive almindelige beboere i området trods deres generelle sjældenhed. Hvis vi får gennemført RigKilde LIFE vil Å-systemet Nørhå Sø, Ovesø, Hvidbjerg Å og Ørum Sø blive en enestående å-strækning med værdifulde naturområder, herunder delikate og orkidefyldte rigkær samt små vandhuller med sjældne paddearter, som almindelige beboere.


Sådan kan du være med
Vil du som lodsejer eller dyreholder gerne være med til at lade naturen udfolde sig i området omkring Nørhå Sø, Ovesø, Hvidbjerg Å og Ørum Sø kan du kontakte os her.

Har du et lille særligt naturområde som trænger til en kærlig plejehånd kan du låne vores naturplejetrailer (link kommer snart).