Svenstrup Kær

Detailprojekter for Svenstrup Kær og Svenstrup Å færdige

På baggrund af tekniske forundersøgelser og projektaftaler med private lodsejere har Jammerbugt kommune nu med konsulentbistand fra COWI A/S udfærdiget detailprojekter for restaurering af Svenstrup Å og de to kildevældsbække Fosdal Bæk og Hjuldal Bæk. Restaureringstiltagene, der omfatter ca. 2500 meter af Svenstrup Å fra Fosdalvej til Underlien samt ca. 300 meter af Fosdal Bæk og 600 meter af Hjuldal Bæk mellem Lien skrænten og Svenstrup Å, vil forbedre den økologiske tilstand i vandløbene. For Svenstrup Å er de projekterede restaureringstiltag primært fokuseret omkring fysiske forbedringer af det eksisterende vandløbstracé, mens der i overvejende grad etableres nye vandløbstracéer for de to kildevældsbække.

Herudover er der lavet detailbeskrivelse for en række hydrologiske tiltag der vil forbedre naturtilstanden for eksisterende forekomster af rigkær, kildevæld og klitlavninger i Svenstrup Kær og skabe forudsætninger for at særligt nye rigkær over tid kan etablere sig. Tiltagene i Svenstrup Kær vil være fokuseret omkring etablering af mere naturlig hydrologi ved opfyld af drænende grøfter.  

Tiltagene etableres både på private arealer samt offentlige arealer ejet af Naturstyrelsen Thy eller Jammerbugt kommune.

Efter nødvendige myndighedsgodkendelser forventes de projekterede tiltag udført i 2019

Natur