Rydning og hegning i Gammellung Mose

I efteråret 2021 gik Faxe Kommune i gang med forberede arealerne til afgræsning med kreaturer.

Formålet er at fremme og pleje de truede habitatnaturtyper rigkær, avneknippemose og tidvis våd eng.

En effektiv naturpleje består i at vende udviklingen med tilgroning og genoprette balancen for de truede naturtyper. Det gør vi blandt andet ved at genskabe et naturligt græsningstryk på vegetationen ved at udsætte et passende antal kreaturer. Som forberedelse hertil har vi etableret hegn, vand- og elforsyning til to folde i mosen.

Derudover kickstarter vi plejen ved at fjerne en del opvækst af pil, birk og elletræer, som har overtaget mosen gennem de sidste 70 år efter, at tørvegravningen ophørte. Resultatet vil blive en mosaik af åbne områder og områder med krat.

Fysiske aktioner, 2022