Hydrologiske tiltag med at overrisle strandeng giver bedre levesteder for engfugle og padder. RigKilde LIFE støtter AVJF i at etablere bekkasin-skrab på afgræsset strandeng.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2020

Thisted Kommune hjælper lodsejere med naturpleje som led i det EU-støttede LIFE-projekt Rigkilde

Læs mere

Fysiske aktioner, 2020